1. ಘಟ್ಟಿವಾಳ್ತಿ

  ♪ ghattivāḷti
   noun
  1. = ಘಟ್ಟಿವಳ್ತಿ.
 2. ಗಟ್ಟಿವಳ್ತಿ

  ♪ gaṭṭivaḷti
   noun
  1. a woman whoprepares hard, solid lumps of perfumes, sandal paste, etc.
  2. a woman whogrinds such a lump on a stone.
 3. ಘಟ್ಟಿವಳ್ತಿ

  ♪ ghattivaḷti
   noun
  1. a woman whoprepares hard, solid lumps of perfumes, sandal paste, etc.
  2. a woman whogrinds such a lump on a stone.
 4. ಕಡುವಿಳಿದು

  ♪ kaḍuviḷidu
   noun
  1. the spotless white colour.
 5. ಘಟ್ಟಿವಳಿತಿ

  ♪ ghattivaḷiti
   noun
  1. = ಘಟ್ಟಿವಳ್ತಿ.
 6. ಘಟ್ಟಿವಾಳ್ತೆ

  ♪ ghattivāḷte
   noun
  1. = ಘಟ್ಟಿವಳ್ತಿ.
 7. ಗಟ್ಟಿವಳಿತಿ

  ♪ gaṭṭivaḷiti
   noun
  1. = ಗಟ್ಟಿವಳ್ತಿ.