1. ಘಟ್ಟಿಮಗುೞ್ಚು

  ♪ ghatti magułcu
   verb
  1. = ಘಟ್ಟಿಮಗುಳ್ಚು.
 2. ಗಟ್ಟಿಮಗುೞ್ಚು

  ♪ gaṭṭi magułcu
   verb
  1. = ಗಟ್ಟಿಮಗುಳ್ಚು.