1. ಘಟಿಕಾಸ್ಥಳ

    ♪ ghaṭikā sthaḷa
      noun
    1. = ಘಟಿಕಾಸ್ಥಾನ.