1. ಘಟಿಕಾಮಹಾಸ್ಥಾನ

    ♪ ghaṭikā mahāsthāna
      noun
    1. = ಘಟಿಕಾಸ್ಥಾನ.