1. ಘಟಾನುಘಟಕ

  ♪ ghaṭānughaṭaka
   noun
  1. = ಘಟಾನುಘಟಿ2.
 2. ಘಟಾನುಘಟಿಕ

  ♪ ghaṭānughaṭika
   noun
  1. = ಘಟಾನುಘಟಿ2.