1. ಘಟನಾಸ್ರೋತ

    ♪ ghaṭanā srōta
      noun
    1. = ಘಟನಾವಳಿ.