1. ಗಂಜಳಿ

  ♪ gañjaḷi
   noun
  1. = ಗಂಜಳ2.
 2. ಕಂಜಾಳಿ

  ♪ kanjāḷi
   noun
  1. a multitude of lotus flowers.
 3. ಗಂಜಳ

  ♪ gañjaḷa
   noun
  1. the grass Eleusine indica of Poaceae family; goose grass.
 4. ಗಂಜಳ

  ♪ gañjaḷa
   noun
  1. the urine of cattle.
  2. a stinking smell.
 5. ಕೆಂಜೇಳು

  ♪ kenjēḷu
   noun
  1. a kind of red scorpion.
 6. ಕೆಂಜೋಳ

  ♪ kenjōḷa
   noun
  1. a variety of grain red sorghum, grown in India; red durra; red jowar.
 7. ಕೆಂಜಳ

  ♪ kenjaḷa
   noun
  1. = ಕೆಂಜಲ.
 8. ಕೆಂಜೂಳ

  ♪ kenjūḷa
   noun
  1. the tree Cordia dichotoma ( = C. myxa) of Borginaceae family.
  2. its plum.