1. ಗಂಜಳಗಱುಕೆ

  ♪ gañjaḷa gařuke
   noun
  1. = ಗಂಜಳಗರಿಕೆ.
 2. ಗಂಜಳಗಱಿಕೆ

  ♪ gañjaḷa gařike
   noun
  1. = ಗಂಜಳಗರಿಕೆ.
 3. ಗಂಜಳಿಗಱುಕೆ

  ♪ gañjaḷi gaṛuke
   noun
  1. = ಗಂಜಳಗರಿಕೆ.