1. ಗಂಜಲುಗರಿಕೆ

  ♪ gañjalu garike
   noun
  1. = ಗಂಜಳಗರಿಕೆ.
 2. ಗಂಜಳಗರಿಕೆ

  ♪ gañjaḷa garike
   noun
  1. the grass Bothriochloa pertusa (=Andropogon pertusus) of Poaceae family.
  2. another grass Dichanthium annulatum ( = Andropogon scndens) of the same family.
 3. ಗಂಜಳಗಱಿಕೆ

  ♪ gañjaḷa gařike
   noun
  1. = ಗಂಜಳಗರಿಕೆ.
 4. ಗಂಜಳಗಱುಕೆ

  ♪ gañjaḷa gařuke
   noun
  1. = ಗಂಜಳಗರಿಕೆ.
 5. ಗಂಜಳಿಗಱುಕೆ

  ♪ gañjaḷi gaṛuke
   noun
  1. = ಗಂಜಳಗರಿಕೆ.