1. ಗಂಜಣಿಕೆ

  ♪ gañjaṇike
   noun
  1. = ಗಂಜಳಿಕೆ.
 2. ಗಂಜಿಣಿಕೆ

  ♪ gañjiṇike
   noun
  1. = ಗಂಜಳಿಕೆ.