1. ಗಂಜಣಿ

  ♪ gañjaṇi
   noun
  1. = ಗಂಜಳ2.
 2. ಗಂಜಣ

  ♪ gañjaṇa
   noun
  1. = ಗಂಜಳ1.