1. ಗಂಗೆದೊವಲ್

  ♪ Gaŋgedoval
   noun
  1. = ಗಂಗೆತೊಗಲು.
 2. ಗಂಗೆದೋವಲ್

  ♪ Gaŋgedōval
   noun
  1. = ಗಂಗೆತೊಗಲು.
 3. ಗಂಗೆದೊವಲು

  ♪ Gaŋgedovalu
   noun
  1. = ಗಂಗೆತೊಗಲು.