1. ಗಂಗೆದೊಱೆ

    ♪ Gaŋgedoṛe
      noun
    1. = ಗಂಗಾನದಿ.