1. ಗಂಗಾವಾರ್ಧಿ

    ♪ Gaŋgāvārdhi
      noun
    1. = ಗಂಗಾನದಿ.