1. ಗಂಗಾಜಳ

    ♪ Gaŋgā jaḷa
      noun
    1. = ಗಂಗಾಜಲ.