1. ಗಂಗಸಾರ

  ♪ gaŋgasāra
   noun
  1. = ಗಂಗಸರಾಯಿ.
 2. ಕೊಂಕೊಸರು

  ♪ koŋkukosaru
   noun
  1. = ಕೊಂಕುಕೊಱತೆ.