1. ಋತುವಡೆ

    ♪ řtuvaḍe
      verb
    1. = ಋತುಗೊಳ್.