1. ಋಣಸಂಬಂಧ

    ♪ řṇasambandha
      noun
    1. = ಋಣಾನುಬಂಧ.