1. ಋಣವಿಮೋಚನೆ

    ♪ řṇavimōcane
      noun
    1. = ಋಣಮುಕ್ತಿ.