1. ಋಣನಿಬದ್ಧ

    ♪ řṇanibaddha
      noun
    1. = ಋಣಗಾರ.