1. ಋಕ್ಷಭಲ್ಲ

    ♪ řkṣabhalla
      noun
    1. = ಋಕ್ಷ - 1.