1. ಋಕ್ಕು

  ♪ řkku
   noun
  1. a hymn in the Vēdas, in gen.
  2. a verse or a hymn of the Řgvēda.
 2. ರಕ್ಕೆ

  ♪ rakke
   noun
  1. the act of protecting from injury, danger or loss; protection.
  2. that which protects; a guard.
  3. an amulet worn on the body to protect against injury or evil; a talisman.
 3. ರಾಕೆ

  ♪ rāke
   noun
  1. the full-moonday.
  2. a girl who has reached the stage of puberty and has discharged menses for the first time.
 4. ರಾಖಿ

  ♪ rāk'hi
   noun
  1. a band tied by a girl to his brother, on the full moon-day of Śrāvaṇa (the fifth month in Hindu calendar) to protect from evil spirits, mishaps, etc.
  2. a festival observed on this day.
 5. ರಾಗ

  ♪ rāga
   noun
  1. colour; paint; dye.
  2. the colour of blood; red colour; crimson.
  3. love; deep affection.
  4. joy; pleasure.
  5. beauty; loveliness.
  6. the thick white fluid containing spermatozoa that is ejaculated by male through genital tract during sexul intercourse; the semen.
  7. a harmonious combination of musical notes of a scale; a musical mode.
  8. ಒಂದೇ ರಾಗ ondē rāga (fig.) telling the same thing again and again; monotonous or redundant speaking.
  9. (fig.) telling the same thing what another or others have said; a needless repetition; ಹೊಸ ರಾಗ hosa rāga a changed preference, opinion, attitude that suit a changed circumstance; ಹಳೇ ರಾಗ haḷē rāga = ಒಂದೇ ರಾಗ; ರಾಗ ಬದಲಾಯಿಸು rāga badalāyisu to talk or act differently because of a change of attitude; to change one's prference, opinion to suit the current circumstance; to sing a different tune; ರಾಗ ಎಳೆ rāga eḷe = ರಾಗ ತೆಗೆ; ರಾಗ ತೆಗೆ rāga tege (fig.) to cry loudly; to wail.
  10. (fig.) to say something inauspicious.
  11. to put forth pretexts (for not doing something, escaping from taking up a responsibility, etc.).
 6. ರಾಗಿ

  ♪ rāgi
   noun
  1. the grass Eleusine coracana of Poaceae family.
  2. its edible millet; finger millet; ragi.
  3. ರಾಗಿ ಬೀಸು rāgi bīsu to grind ರಾಗಿ; to make flour of ರಾಗಿ; 2. (fig.) to gain experience; ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ rāgi roṭṭi a dry, pan cake made of ರಾಗಿ flour; ಹಳೇ ರಾಗಿ ತರಲು ಹೋಗು haḷē rāgi taralu hōgu (coll.) to die; ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು rāgi hiṭṭu rāgi flour; ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ rāgi mudde ರಾಗಿ flour cooked and made into a ball and served as food; ರಾಗಿ ಮಸಿ rāgi masi a kind of ink made of rāgi; ರಾಗಿಯ ಪದ rāgiya pada a kind of folk songs, sung while grinding ರಾಗಿ.
 7. ರಾಗಿ

  ♪ rāgi
   noun
  1. that which is coloured or is colourful.
  2. the colour of blood; red colour.
  3. the act or process of colouring.
  4. to be excited by passion.
  5. that which gives pleasure.
  6. the act or fact of being enamoured.
  7. a man in love or has deep passion for.
  8. a man inclined to sexual pleasures indiscriminately; a wanton.
 8. ರಾಘಿ

  ♪ rāghi
   noun
  1. = ರಾಗಿ1.
 9. ರಾಘೆ

  ♪ rāghe
   noun
  1. a ring with a flat bottom hung by a strap, usu. on each side of a saddle and used as a footrest in mounting and riding; a stirrup.
 10. ರಿಕ್ಕು

  ♪ rikku
   noun
  1. the condition of (a room, place) being filled to excess; overcrowdedness.
 11. ರಿಕ್ಕು

  ♪ rikku
   noun
  1. = ರಿಚೆ.
 12. ರುಕ್ಕು

  ♪ rukku
   noun
  1. a sacred verse recited in praise of a deity.
  2. a verse recited while blessing a person.
 13. ರುಕ್ಕು

  ♪ rukku
   noun
  1. brightness; splendour; brilliancy.
  2. a ray of light.
 14. ರುಕ್ಕು

  ♪ rukku
   noun
  1. a departure from normal functions of the body; illness; disease.
 15. ರೆಕ್ಕೆ

  ♪ rekke
   noun
  1. either of the two feathered forelimbs of a bird, either or not fully developed for flying, for flight, balance in running, for swimming, etc.; a wing.
  2. (dial.) that part of the human body between shoulder and elbow; the arm.
  3. ರೆಕ್ಕೆಪುಕ್ಕ ಕತ್ತರಿಸು rekkepukka kattarisu to cut down another's activity, importance, dominance, authority, etc.; ರೆಕ್ಕೆಪುಕ್ಕ ಬಲಿ rekkepukka bali (one's power or ability to initiate activity on one's own) to be got or to increase; ರೆಕ್ಕೆಬರು rekke baru = ರೆಕ್ಕೆಪುಕ್ಕ ಬಲಿ; ರೆಕ್ಕೆಮುರಿದ ಹಕ್ಕಿ rekkemurida hakki a person who has lost his importance, authority, power, etc.; ರೆಕ್ಕೆಮೂಡು rekke mūḍu = ರೆಕ್ಕೆಪುಕ್ಕ ಬಲಿ.
 16. ರೇಕ

  ♪ rēka
   noun
  1. the act or an instance of suspecting guilt, a wrong, harmfulness, etc. with little or no supporting evidence; a doubt; suspicion.
  2. a man of low caste.
  3. a frog.
  4. a species of fish.
  5. excessive frequency and looseness of bowel movements; diarrhoea.
 17. ರೇಕು

  ♪ rēku
   noun
  1. a thin plate of metal.
  2. a petal of a flower.
  3. gold.
 18. ರೇಕೆ

  ♪ rēke
   noun
  1. (correctly, ರೇಖೆ) 1. a line joining two points on the same plane.
  2. a unit for measuring the area of land.
  3. the act of cleaning, removing adulterants.
  4. ರೇಕೆ ಮಾಡು rēke māḍu to make clean; to remove (dirt, impurities, adulterants, etc.); ರೇಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ತೋಕೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು ತಿಳಿಯದೇ? rēke māḍadiddare, tōkōrige hōgalu tiḷiyade (prov.) for accomplishing small things, one need not have a great talent.
 19. ರೇಖು

  ♪ rēkhu
   noun
  1. = ರೇಕೆ.
 20. ರೇಖೆ

  ♪ rēkhe
   noun
  1. a thin, threadlike mark drawn on a plane from one point to another; a line.
  2. a thin crease in the palm or on the face; a line.
  3. a long, continuous mark, shallow cut, made on a hard surface, as by engraving.
  4. a line or mark made on the ground indicating starting or ending point, boundary, etc. as in sports.
  5. a line dividing lands belonging to two villages, persons, etc.; a boundary line.
  6. the act of cleaning (something) from impurities, adultrants.
  7. an instruction for doing, operating, using, preparing, etc.; a direction.
  8. prettiness; beauty; elegance.
  9. an attractive quality, feature, manner, etc.; grace; gracefulness.
  10. ರೇಖೆಮಾಡಿಸು rēkhe māḍisu to cause to clean (something, as grain); ರೇಖೆಮಾಡು rēkhe māḍu to write; to mark; 2. to clean (as grain); ರೇಖೆಯ ಕಾಲ rēkhea kāla the harvesting season.
 21. ರೋಗಿ

  ♪ rōgi
   noun
  1. a sick person; a medical patient.