1. ಋಕಾರ

  ♪ řkāra
   noun
  1. the letter 'ಋ'.
 2. ರಕಾರ

  ♪ rakāra
   noun
  1. the letter 'ರ ' (usu. pronounced with the vowel 'ಅ').
 3. ರಾಕರಿ

  ♪ rākaḍi
   noun
  1. a heap of stones.
  2. a rocky place.
 4. ಱಕಾರ

  ♪ ṛkāra
   noun
  1. the letter or the sound of 'ಱ' (usu. pronounced with the vowel 'ಅ'.