1. ಉಂಡೆಲೆಗ್ಗೆ

    ♪ uṇḍelegge
      noun
    1. = ಉಂಡಲಿಗೆ.