1. ಉಂಗುರುಡಿಗೆ

  ♪ uŋguruḍige
   noun
  1. = ಉಂಗುರವುಡಿಕೆ.
 2. ಉಂಗುರುಡಿಕೆ

  ♪ uŋguruḍike
   noun
  1. = ಉಂಗುರವುಡಿಕೆ.
 3. ಉಂಗುರುಡುಕೆ

  ♪ uŋguruḍuke
   noun
  1. = ಉಂಗುರವುಡಿಕೆ.
 4. ಉಂಗ್ರುಡಿಕೆ

  ♪ uŋgruḍike
   noun
  1. = ಉಂಗುರವುಡಿಕೆ.