1. ಉಂಗುರವೆರಲ್

    ♪ uŋguraveral
      noun
    1. = ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು (see under ಉಂಗುರ).