1. ಉಂಗುರಬೆರಳು

    ♪ uŋgura beraḷu
      noun
    1. = ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು (see under ಉಂಗುರ).