1. ಈಟು

  ♪ īṭu
   noun
  1. the act of drinking.
 2. ಈಟು

  ♪ īṭu
   noun
  1. state or instance of being equal; equality.
  2. the quality by which one excels another; excellence.
 3. ಈಟು

  ♪ īṭu
   noun
  1. this much quantity, number, capacity; etc.
 4. ಈಟು

  ♪ īṭu
   noun
  1. (dial.) animal excrement or other substance put on or into the soil to fertilise it.
 5. ಇಡು

  ♪ iḍu
   verb
  1. to place in such and such a position, state, predicament, relation, etc.; to put.
  2. to set in the suitable order; to arrange.
  3. to have on the body or carry on the person (clothing, jewellery, a weapon, etc.); to wear; to put on.
  4. to strike by throwing or shooting a missile at; to shoot ( an arrow).
  5. to throw vehemently away.
  6. to give food; to feed (esp. with a desire to help poor and needy persons).
  7. 7) (as a verbal suffix used to form new verbs as in - ಹೆಸರಿಡು,ಲಗ್ಗೆಯಿಡು, ಗೋಳಿಡು, ನೆನಪಿಡು etc.);
  8. ಇಡುವರಾದಿತ್ಯ iḍuvarāditya a well-known person in wielding the weapons (a title); ಇಟ್ಟ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟವನಿಗೇ ತಟ್ಟೀತು! iṭṭa śapa koṭṭavanigē taṭṭītu (prov.) harmful deeds will boomerang on the doer himself; ಇಟ್ಟುಕೊ(ಳ್) iṭṭuko(ḷ) to keep with oneself; 2. to put on (as an ornament); 3. to have sexual relation with a person to whom one is not married; 4. to keep a person as a servant; 5. to hypothetically assume to be true for the sake of argument; to suppose; ಇಟ್ಟರೆ ಶಾಪ, ಕೊಟ್ಟರೆ ವರ iṭṭare śapa, koṭṭare vara (prov.) he can be both a god and a demon at the same time; ಇಟ್ಟರೆ ತೊಟ್ಟರೆ ಪುಟ್ಟಕ್ಕ ಚಂದ iṭṭare toṭṭare puṭṭakka canda (prov.) with good dress and ornaments, any woman looks beautiful; ಇಟ್ಟು ಕುದಿಯಬಾರದು, ಕೊಟ್ಟು ಹಂಗಿಸಬಾರದು iṭṭu kudiya bāradu, koṭṭu haŋgisabāradu (prov.) do not belittle him whom you helped; ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವಳು ಇರುವವರೆಗೆ, ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವಳು ಕಡೆಯವರೆಗೆ iṭṭukoṇḍavaḷu iruvavarege, kaṭṭikoṇḍavaḷu koneyavarege (prov.) one's wife, but not his leman, is his companion till death.
 6. ಇಡು

  ♪ iḍu
   noun
  1. a mat-like inter-woven bamboo-wattle.
 7. ಈಡು

  ♪ īḍu
   noun
  1. the act of shooting; discharge of a missile, as from a bow, gun, etc.; a shot.
  2. the object to be so hit; an aim; a target.
  3. that much quantity taken or fed into a mortar, for pounding etc.
  4. something one intends to get or do; an intention; an aim.
  5. that which is grown like a bush; a bushy plant: 6) something that makes sure or gives assurance, as against loss, damage or default; security; guarantee; surety.
  6. the act of smearing (with an ointment, etc.).
  7. that by which something is done or obtained; means.
  8. a (wooden) support used by a workman sawing or shaping wooden parts.
  9. ಈಡಾಗು1 iḍāgu to become the target; to be an object for being hit, shot at; 2. to become an object of verbal attack, criticism or ridicule; 3. to be a (personal) surety against loss, damage, default etc. that might be caused by another; ಈಡಿನ ಹಣ iḍini haṇa an amount of money advanced or given as loan against a surety; ಈಡುಮಾಡು īḍumāḍu to make (an object) as a target; 2. to make (one) an object of verbal attack, criticism or ridicule; 3. to make (one) a surety against loss, damage, default etc. that might be caused by another; ಈಡು ಇಟ್ಟರೆ ನಾಡು ನಂಬುವುದು īḍu iṭṭare nāḍu nambuvudu (prov.) society believes not in person but the (legal) surety.
 8. ಈಡು

  ♪ īḍu
   noun
  1. the act or an instance of being united; an associating or association.
  2. that which is of the same quantity, size, number, value, degree, intensity, quality, etc.
  3. room or opportunity for action or thought; scope.
  4. the state or quality of being fat, thick or corpulent; stoutness.
  5. the state of having sufficient or more than enough quantity, number, etc.; plentifulness.
  6. power or strength that can withstand an attack, onslaught, etc.
  7. ಈಡಾಗು2 īḍāgu to equal; to match (oneself with) another; 2) (a scope) to be made for; (a room, opportunity) to be provided; 3. to be engaged in; ಈಡುಗೋಡೆ īḍu gōḍe a slant-wall supporting another wall; a buttress-wall; ಈಡುಜೋಡು īḍujōḍu the quality of being mutually equal (in a pair); a compatible or perfect pair; a good match; ಈಡುತೆರಿಗೆ īḍuterige a tax levied on imports to offset a subsidy in the exporting country or a tax on similar goods not from abroad; countervailing duty; ಈಡುಪಾಡು īḍupāḍu the quality of being mutually equal (in a pair); mutual similarity of components of a pair; a perfect pair; a good match; ಈಡುಮಾಡು īḍumāḍu to fill in, provide with a, proper match; ಕದ ತಿನ್ನುವವನಿಗೆ ಹಪ್ಪಳ ಈಡೆ? kada tinnuvavanige happaḷa īḍe? (prov.) can a bundle of dry grass withstand forest fire?.
 9. ಈಡು

  ♪ īḍu
   noun
  1. a pile, of wood, on which a dead body is burned in a funeral rite.
 10. ಈಡು

  ♪ īḍu
   noun
  1. a place in which to live; dwelling; a habitation.