1. ಈಜುಬುರುಡೆ

    ♪ ījuburuḍe
      noun
    1. = ಈಜುಗಾಯಿ.