1. ಇಂಗು

  ♪ iŋgu
   verb
  1. (water or liquid content) to evaporate.
  2. to pass through pores; to percolate.
  3. to become less effective, active, intense; to go under the surface.
 2. ಇಂಗು

  ♪ iŋgu
   verb
  1. to hand over (an object) to another; to give.
  2. ಭಟ್ಟರೇ ಕ್ಷೇಮವೋ ಅಂದರೆ ಎರಡು ದುಡ್ಡು ಇಂಗಿ ಎಂದ bhaṭṭaree kṣēmavō a ndare eraḍu duḍḍu iŋgi enda (prov.) to speak of only money always.
 3. ಇಂಗು

  ♪ iŋgu
   noun
  1. the plant Ferula asafoetida of Apiaceae family.
  2. the pungent-smelling gum resin obtained from this plant, used in treating illness, and in cooking; asafoetida.
  3. another plant of the same family, Ferula jaeschkeana.
  4. ಇಂಗುತಿನ್ನಿಸು iŋgutinnisu to cheat; to defraud; ಇಂಗುಹಚ್ಚು iŋguhaccu = ಇಂಗುತಿನ್ನಿಸು; ಇಂಗು ತಿಂದು ಮಂಗನಾಗು iŋgu tindu maŋganāgu (prov.) to be or get cheated; ಇಂಗು ತೆಂಗು ಇದ್ದರೆ ಮಂಗನಾದರೂ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ iŋgu teŋgu iddare maŋganādarū adige māḍuttade (prov.) when all the essential things are available, it hardly requires any skill to bring about the result.
 4. ಇಂಕು

  ♪ iŋku
   noun
  1. a coloured liquid used for writing, drawing, etc.; ink.
 5. ಇಂಕೆ

  ♪ iŋke
   noun
  1. the act of (water or any liquid) getting dried up or drained out completely.