1. ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ ವಾಯು

    ♪ iŋgalāmlavāyu
      noun
    1. = ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ - 2.