1. ಇಂಗಳಾಂಬಕ

  ♪ iŋgaḷāmbaka
   noun
  1. = ಇಂಗಳಗಣ್ಣು.
  2. = ಇಂಗಳಗಣ್ಣ - 1.
  3. = ಇಂಗಳಗಣ್ಣ - 2.