1. ಇಂಗಳಮಗ

    ♪ iŋgaḷamaga
      noun
    1. = ಇಂಗಳಗುವರ.