1. ಇಂಗಲಿಕ

  ♪ iŋgalika
   noun
  1. bright-red mercuric sulphide used as a pigment; vermilion.
  2. the bright red colour (as of vermilion).
 2. ಇಂಗಲೀಕ

  ♪ iŋgalīaka
   noun
  1. = ಇಂಗಲಿಕ.
 3. ಇಂಗುಲಿಕ

  ♪ iŋgulika
   noun
  1. bright-red mercuric sulphide used as a pigment; vermilion.
  2. the bright red colour (as of vermilion).
 4. ಇಂಗುಲೀಕ

  ♪ iŋgulīka
   noun
  1. = ಇಂಗುಲಿಕ.
 5. ಇಂಗುಳಿಕ

  ♪ iŋguḷika
   noun
  1. = ಇಂಗುಲಿಕ.
 6. ಇಂಗುಳೀಕ

  ♪ iŋguḷīka
   noun
  1. = ಇಂಗುಲಿಕ.
 7. ಇಂಗಳಕಿ

  ♪ iŋgaḷaki
   noun
  1. = ಇಂಗಳಿಕೆ.
 8. ಇಂಗಳಿಕೆ

  ♪ iŋgaḷike
   noun
  1. the plant Balanites aegyptiaca of Zygophyllaceae family.
 9. ಇಂಗಳೀಕ

  ♪ iŋgaḷīka
   noun
  1. = ಇಂಗಲಿಕ.
  2. = ಇಂಗಳ2 - 2.