1. ಇಂಗದಿರ್ವಕ್ಕಿ

    ♪ iŋgadirvakki
      noun
    1. = ಇಂಗದಿರುಣಿ.