1. ಇಂಗಡಲಸುತೆ

    ♪ iŋgaḍalasute
      noun
    1. = ಇಂಗಡಲಕುವರಿ.