1. ಇಂಗಡಲಣುಗಿ

    ♪ iŋgaḍalaṇugi
      noun
    1. = ಇಂಗಡಲಕುವರಿ.