1. ಇಂಗಡಲಕುವರಿಯೆಱೆಯ

    ♪ iŋgaḍalakuvariyeṛeya
      noun
    1. = ಇಂಗಡಲಕುವರಿಯರಸ.