1. ಅೞ್ಕಮೆವೆಱು

    ♪ ałkameveṛu
      verb
    1. = ಅೞ್ಕಮೆವಡು.