1. ಅಯುಃಪರಿಮಿತಿ

    ♪ āyuhparimiti
      noun
    1. = ಆಯುಃಪರಿಮಾಣ.