1. ಅಂತಃಪಟಲ

    ♪ antahpaṭala
      noun
    1. = ಅಂತಃಪಟ.