1. ಅಂತಃಕರಣಮಲಿನ

  ♪ antahkaraṇamalina
   noun
  1. = ಅಂತಃಕಲುಷ.
 2. ಅಂತಃಕರಣಮಲಿನೆ

  ♪ antahkaraṇamaline
   noun
  1. = ಅಂತಃಕಲುಷಚಿತ್ತೆ.