1. ಅಂಜಳಿ

  ♪ añjaḷi
   noun
  1. = ಅಂಜಲಿ.
 2. ಅಂಜುಳಿ

  ♪ añjuḷi
   noun
  1. = ಅಂಜಲಿ.