1. ಅಂಚೆಡಬ್ಬ

  ♪ añceḍabba
   noun
  1. = ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆ - 1
 2. ಅಂಚೆಡಬ್ಬಿ

  ♪ añceḍabbi
   noun
  1. = ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆ - 1