1. ಅಂಗಾರಕಮಣಿ

    ♪ aŋgārakamaṇi
      noun
    1. = ಅಂಗಾರಮಣಿ.