1. ಅಂಗಾಂಶವ್ಯವಸಾಯ

    ♪ aŋgāmśavyavasāya
      noun
    1. = ಅಂಗಾಂಶಕೃಷಿ.