1. ಅಂಗವಿಕೃತಿ

    ♪ aŋgavikřti
      noun
    1. = ಅಂಗವಿಕಾರ.