1. ಅಂಗರೋಳಿಗೆ

    ♪ aŋgarōḷige
      noun
    1. = ಅಂಗರವೋಳಿಗೆ.