1. ಅಂಕಿ

  ♪ aŋki
   noun
  1. a character denoting a number; the symbol for a number; a figure;
  2. ಅಂಕಿ ಅಂಶ(ಗಳು) aŋki amśa(gaḷu) (pl.) organised numerical fact whether or not tabulated; statistics.
 2. ಅಂಕಿ

  ♪ aŋki
   noun
  1. a small drum of the shape like an almost a parabola.
 3. ಅಂಗಿ

  ♪ aŋgi
   adjective
  1. having organs; organic.
  2. having subordinate limbs.
  3. principal, important, prominent.
 4. ಅಂಗಿ

  ♪ aŋgi
   noun
  1. a man's sleeved garments, with collars; a shirt.
  2. a coat used as a defence against blow, stroke in a battle; a mail.
  3. one who or that which, has organs or limbs;
  4. ಅಂಗಿಕೊಟ್ಟು ಭಂಗಿ ಸೇದು, ಭಂಗಿ ಸೇದಿ ಮಂಗನಾಗು aŋgikoṭṭu bhaŋgi sēdu, bhaŋgi sēdi maŋganāgu (prov.) to satisfy a mean addiction, sell off one's property; ಅಂಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನುಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡವೇ? aŋgi illadiddare nuŋgalikke bēḍave? (prov.) food is a more important necessity than clothing.
 5. ಅಂಗ2

  ♪ aŋga
   noun
  1. a member of or organ of a body.
  2. one of the six (the head, chest, flank, waist and foot) or seven( the shoulder, in addition, according to some) major parts of the body used in dance movements.
  3. an auxiliary subject, study of which helps understanding the main subject; a complementary subject.
  4. that, in combination with other such things, make a whole; a part, portion that is less than the whole; an essential part; a constituent.
  5. the sign for the number six.
  6. a line of poetry; a foot.
  7. the main physical frame of an animal; the body.
  8. name of a country (about the present Bhagalpur in Bihar) and the people inhibiting it.
  9. (vīr.) the pure soul, that which is free from the influence of the wrong deeds (considered as a part of S'iva).
  10. (vīr.) one of the ways of devotion to the spiritual teacher.
  11. concurrence; agreement; consent.
  12. the faculty in human which thinks, analyses and feels; mind.
  13. a scheme for accomplishing a purpose; a plan.
 6. ಅಂಕ

  ♪ aŋka
   noun
  1. a rod of metal or wood bent sharply backward at one end, to catch or hold an object; a hook.
  2. an instrument or a weapon having a hook-end.
  3. the state of being bent or crooked; a bend; crookedness.
  4. a support for a horse-rider's foot; stirrup.
  5. a device consisting of a bar turning about a fixed point, the fulcrum, using power or force applied at a second point to lift or sustain a weight at a third point; a lever.
  6. the fold of the body of a person sitting; the lap.
  7. the side of an animal (from the ribs to the thigh) or of anything; flank.
  8. the whole physical frame of a person or an animal; the body.
  9. a long mark having no breadth or thickness, connecting to different points on the same plane; a line.
  10. a charecter representing, in writing, a number; a figure.
  11. a visual indication; a mark; a sign, symbol or token.
  12. a mark or a spot made by the drop of wet matter; hence, (fig.) a mark of infamy; stigma; a stain.
  13. that by which a person or thing is called or known; a name.
  14. an appellation attached to one's name as a mark of distinction; a title.
  15. widespread high estimation; renown; fame.
  16. a distinctive section of a play; an act.
  17. one of the ten varieties of dramatic composition.
  18. a physical combat between two opposing persons or armies; a wrestling or battle.
  19. a professional wrestler.
  20. a contention, in rivalry or to excel another; a competition; vying.
  21. the number nine, and the figure representing the number nine.
  22. a certain portion, either marked or not, on a surface or within an enclosed building etc.
  23. the god of the firmament and of rain; Indra.
  24. the inner portion of anything or inner space.
  25. that which has comparatively been longer in existence; that which belongs to older times.
  26. uprightness in ethical and social behaviour; rectitude; righteousness.
  27. the sense that a word is meant to carry; meaning.
  28. a limited extent in one, two or three dimensions; space.
  29. a violent mental struggle; the state of grievous distress; agony; anguish.
  30. that which is variegated with different colours and designs (usu. dif. from its natural state).
  31. the state of being variegated; variegation.
  32. the narrowest beam of light; a ray.
  33. an act of enhancing the beauty or of adding colour or ornament for a better appearance; decoration.
  34. an ornament used to add grace or beauty.
  35. the chiming sound of bells or produced by beating small drums.
  36. a point awarded for merit; a mark.
  37. a religious offence or irregularity; sin.
  38. an act that is wrong from the point of view of ethics, social customs or law; a crime; an offence.
  39. a mountain.
  40. the state and fact of being; existence.
  41. brightness, as in reflected light or luster emanated from within;
  42. ಕಡೆಯ ಅಂಕ kaḍeya aŋka (fig.) the last stage in one's life, reign, etc.; ಅಂಕದವ(ನು) aŋkadava(nu) a man who protects the body of another; a bodyguard; ಅಂಕದವಳು aŋkadavaḷu a woman who protects the body of another; a (female) bodyguard; ಅಂಕದ ಪರದೆ ಏಳು aŋkada parade ēḷu (the performance of a dramatic act, an event) to start (as on the stage); ಅಂಕದ ಪರದೆ ಬೀಳು aŋkada parade bīḷu (an event, etc.) to come to an end; ಅಂಕ ಮುಗಿ aŋka mugi (an event, etc.) to come to an end; ಅಂಕವಾಗು aŋkavāgu (a war) to happen; to befall.
 7. ಅಂಗ1

  ♪ aŋga
   noun
  1. the manner in which anything is, is to be done, must be, etc.
  2. the order in which anything must be; appropriateness; properness; the befitting manner;
 8. ಅಂಕೆ

  ♪ aŋke
   noun
  1. an order; a command; a behest.
  2. authority; control; restrraint.
  3. the act of managing or governing by force; coercion.
  4. undue assumption of self-esteem or importance; imperiousness;
  5. ಅಂಕೆಯಿಲ್ಲದ ಕಪಿ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟಿತು aŋkeyillada kapi laŋkeyannu suṭṭitu (prov.) lack of control leads to disaster; ಅಂಕೆಯಿಲ್ಲದ ಕುದುರೆ ಅಂಗಳ ಹಾರಿದರೆ, ಮಂಕುದಿಣ್ಣೆ ಮರ ಏರಿ ಕುಳಿತ aŋkeyillada kudure aŋgaḷa hāridare, maŋkudiṇṇe mara ēri kuḷita (prov.) seeing an impetuous person daring some adventure, a stupid tried blindly to follow the suit; ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು, ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ aŋkeyallidda heṇṇu, majjigeyallidda beṇṇe keḍuvudilla (prov.) disciplined daughter will have an undefiled life; ಅಂಕೆಮಾಡಿಕೊ aŋkemāḍiko to bring under one's command; to subjugate; ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಡು aŋkeyalliḍu to keep in check; to control with authority.
 9. ಅಂಕೆ3

  ♪ aŋke
   noun
  1. a timber supporting the roof; a rigid support; a prop.
  2. confidence; trust; belief.
  3. a strong bar moving on a fixed external point (fulcrum) used with mechanical advantage for moving a heavy burden; a lever.
 10. ಅಂಕೆ

  ♪ aŋke
   noun
  1. a character denoting a number; a numerical figure.
  2. the act of counting; count; reckoning.
  3. a standard unit to ascertain the quantity, dimensions or amount of; a measure.
  4. a complete account; details of an object or fact.
  5. supposition of what is true; what is judged, in mind as the probable fact or as what would happen; opinion.
  6. a mark with a significance; a sign.
 11. ಕೃತಕ ಅಂಗ

  ♪ křtaka aŋga
   noun
  1. an artificial organ, with, without or partial ability to function, replacing the corresponding organ of the body amputated by surgery.
 12. ಅಂಕೆ

  ♪ aŋke
   noun
  1. the act of smearing with an ointment or oil; anointment.
 13. ಅಂಕು

  ♪ aŋku
   noun
  1. (dial.) a distinctive main section of a play; an act.
 14. ಅಂಕು

  ♪ aŋku
   noun
  1. the state of being crooked.
 15. ಅಂಕು

  ♪ aŋku
   verb
  1. to become crooked; to lose straightness in shape.
 16. ಅಂಗು

  ♪ aŋgu
   noun
  1. an undivulged fact, purpose, method etc.; a secret.
  2. a small, sensitive, erectile organ at the upper end of the vulva; a homologue of the penis in the female; clitoris.
 17. ಅಂಗು

  ♪ aŋgu
   noun
  1. a kind of sweet dish.
 18. ಅಂಗು

  ♪ aŋgu
   noun
  1. a debt of gratitude; obligation.
 19. ಅಂಗೇ

  ♪ aŋgē
   independent clause
  1. (dial.) an indeclinable used in polite addressing of a woman.
 20. ಅಂಗೈ

  ♪ aŋgai
   noun
  1. the inner surface of the hand between fingers and wrist; the palm;
  2. ಅಂಗೈ ತೋರಿಸಿ ಅವಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನಿಸಿಕೊ aŋgai tōrisi a valakṣaṇa ennisiko (prov.) to invite bad comments or troubles unnecessarily; to scheme for one's own disgrace; ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಾಕು aŋgaiyalliṭṭu sāku to rear and protect with extraordinary care; ಅಂಗೈಯ ನೆಲ್ಲಿ aŋgayya nelli = ಅಂಗೈನೆಲ್ಲಿ; ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ತೋರಿಸು angaiyalli ākāśa tōrisu (prov.) to promise something good which is not certain or likely to get; to promise the earth; ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರು aŋgaiyalli jīva hiḍidukoṇḍiru (prov.) to be extremely afraid of, worried or anxious about; to have one's heart in the mouth; ಅಂಗೈ ಹಾಗೆ ಹೊಲ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಂಗೈ ತುಂಬ ತುಪ್ಪ aŋgai hāge hola māḍidare muŋgai tumba tuppa (prov.) the fruit of sincere effort is always sweet.