1. ಅಂಕಸುಂಕ

  ♪ aŋkasuŋka
   noun
  1. = ಅಂಕವಣ.
 2. ಅಂಗಸಂಗ

  ♪ aŋgasaŋga
   noun
  1. bodily contact; sexual intercourse; coition.
 3. ಅಂಗಸಂಗಿ

  ♪ aŋgasaŋgi
   noun
  1. a person attaching excessive importance to somatism and mundanity, hence blind to spirituality.
 4. ಅಂಗಸೋಂಕು

  ♪ aŋgasōŋku
   noun
  1. that part of the body on which the Śiva's idol (Liŋga) rests when hung round the neck; the chest.